Terms & Conditions

Formål

Nedenstående generelle vilkår og betingelser anvendes og gælder ved levering af produkter og ydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Black ApS forbeholdes retten til at ændre handelsbetingelserne uden varsel.

Tilbud

Tilbud fra Black ApS er gældende i 14 dage fra tilbudsdato. En aftale er først indgået, når Black ApS har modtaget skriftlig accept fra kunden. De tilbudte priser gælder under forudsætning af, at opgaven ikke ændres fra kundens side undervejs. I fald der kommer ønsker til ændring(er) fra kunden, vil dette blive faktureret særskilt i henhold til aftale mellem parterne.

Priser og betaling

Alle priser angives i danske kroner eksklusive moms. Betaling efter forfald medfører rykkergebyrer samt eventuelle inkassoomkostninger som pålægges kunden (renter på 0,70% samt et gebyr på 100,00 DKK.) Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, med mindre andet er aftalt. Black ApS er berettiget betaling for ekstraarbejde, som følge af: Misinformation og manglende beskrivelser fra kunden som medfører et øget timeforbrug i.f.t. det som er aftalt mellem parterne. Black ApS er berettiget betaling af det fulde beløb, såfremt kunden er skyld i at aftalte deadlines ikke bliver overholdt samt manglende beskrivelser og svar fra kunden, også selvom projektet ikke er færdiggjort. Projektets fulde beløb vil blive faktureret og opgaven afsluttes, når kunden kan levere det manglende information mm.

Levering og forsinkelse

Levering af en opgave vil ske indenfor den aftalte deadline og efter godkendelse af opgavebeskrivelsen, med mindre andet er aftalt. Kunden er ikke berettiget erstatning ved eventuelle forsinkelser. Black ApS er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i følgende browsere: Internet Explorer og Microsoft Edge.

Ejendomsret

Black ApS’ kunder opnår brugsretten til produktet, når Black ApS har leveret det udarbejdede materiale og har modtaget den fulde betaling. Uden samtykke fra Black ApS må udleveret materiale og skitser ikke overgives til tredje part, kopieres, videresælges eller reproduceres. Black ApS forbeholder sig retten til at indsætte et link til egen domæne samt teksten ”Design by Black Agency” i footeren (bunden af hjemmesiden) og i kildekoderne på leverede hjemmesider, og grafikken ”By Black ” på evt. Print eller andre former for publikationer med mindre andet aftales. Ønsker kunden efterfølgende at fjerne dette link samt tekst, aftales et vederlag som modydelse. Black ApS forbeholder sig retten til at anvende udarbejdet materiale i sin markedsføring.

Rettigheder

Alle rettigheder til udleveret materiale, der helt eller delvist er fremstillet af Black ApS, tilhører Black ApS. En skriftlig aftales med Black ApS kræves, hvis kunden ønsker ejerskab over produktet. Som udgangspunkt har kunden ikke ret til at få udleveret rediger bare filer f.eks. ”.psd-filer”), ønskes dette fra kunden kræver det en skriftlig aftale.

Trykopgaver

Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte design og den trykte version. Dette kan ikke betegnes som værende en mangel eller fejl. Det er ligeledes kundens eget ansvar at sørge for, at det udleverede materiale er egnet til den eksakte trykopgave. Underleverandører Black ApS er berettiget til at lade arbejdet udføre af underleverandører, også kendt som freelancere, enten helt eller delvist. En trykopgave bliver udført på baggrund af kundens trykdata, som skal fremsendes til Black ApS. Det tilsendte materiale skal stemme overens med de efterspørgende specifikationer fra Black ApS. Dette defineres ved aftaleindgåelsen. Har kunden kun trykfilerne i RGB-data eller Pantone-data, er det muligt at konvertere disse til CMYK, som er den optimale data, dog er kunden bevidst med konverteringsrisikoen og bærer selv ansvar for dette.

Ansvar

Efter leveret arbejde har kunden op til 48 timer til at undersøge produktet og klage, såfremt produktet måtte indeholde mangler. Kunden skal meddele Black ApS præcist hvor mangel er og eventuelt hvordan den ønskes at blive løst. Fremstiller kunden selv skade eller fejl på produktet efter afsluttet arbejde, hæfter Black ApS ikke for dette. Kunden har kun ret til prisnedslag grundet eventuelle mangler, såfremt Black ApS ikke efterfølgende er i stand til at udbedre de faktuelle mangler inden for en rimelig tidsfrist. Black ApS forbeholder sig retten til at anvende elementer udarbejdet af tredjepart samt anvendelsen af “stock billeder” og fraskriver sig alt ansvar for eventuel manglende hjemmel hos kunden i forbindelse med materiale tilvejebragt af kunden til løsning af en konkret opgave. Black ApS påtager sig absolut intet ansvar for helt eller delvist tab af produktet efter opgaven er afsluttet og er i kundens hænder, f.eks. servernedbrud og – fejl, hackerangreb og lign. Det er udelukkende kundens eget ansvar at opbevare backup af hjemmesiden, maildata o.lign samt generel forsikring af produktet imod skade og undergang.

Rådgivning

Rådgivning fra Black ApS er altid tilpasset den enkelte kunde og den tilhørende opgave. Black ApS’ rådgivning må ikke videregives eller anvendes til andre formål, uden skriftligt samtykke.

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde

Black ApS forbeholder sig retten til at opsige et samarbejde og fratræde en opgave, såfremt kunden ikke overholder aftaler, deadlines, møder, leverance af materialer og manglende tilbagemelding.

Persondata

Black ApS er underlagt tavshedspligt og forpligter sig til at holde sine kunders oplysninger og firmarelaterede data fortrolig. Begrænset hæftelse I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Black ApS ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. Black ApS kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end som er betalt ved arbejdets udførelse.

Tvistløsning

Eventuelle uenigheder som vedrører Black ApS’ udførte arbejde skal altid forsøges løst i mindelighed mellem Black ApS og kunden. Kan parterne stadig ikke nå til enighed skal tvisten løses i overensstemmelse med dansk lovgivning med retssystemet i Danmark.

Kontaktinformation

Black Aps
Snaremosevej 23 | 7000 Fredericia
C/O: Birkegade 8, kld | 2200 København N
Tlf. +45 4091 0702 | CVR Nr.: 2651 2565